VestiŽivot

DNEVNI HOROSKOP ZA 16.MAJ

Ovan

Da­na­šnja at­mo­s­fe­ra pro­ti­če u zna­ku za­vr­še­t­ka ra­da na ne­kom du­go­ro­č­nom pro­je­k­tu. Za­do­vo­lj­stvo pos­ti­g­nu­tim re­zu­l­ta­ti­ma ispu­ni­će vas po­se­b­nim ela­nom. Ovaj dan pro­ti­če u zna­ku za­jed­ni­č­kih pla­no­va za od­mor. Oče­ku­je vas veo­ma di­na­mi­čan i uzbu­dljiv pe­riod. Gla­vo­bo­lja.

Bik

Va­še po­slov­no pu­to­va­nje pro­te­ći će u zna­ku uspe­šno sklo­plje­nih po­slov­nih do­go­vo­ra. Ra­zvoj na fi­nan­si­j­skom pla­nu ko­na­č­no ide u skla­du sa va­šim oče­ki­va­nji­ma. Ne­mo­j­te do­pu­sti­ti da se iz­me­đu vas i par­t­ne­ra stvo­ri pre­ve­li­ka di­sta­n­ca. Na vre­me re­ši­te pro­blem u ko­re­nu. Pad imu­ni­te­ta.

Blizanci

Uspe­šni po­slov­ni pre­go­vo­ri i ko­n­stru­k­ti­v­ni di­ja­lo­zi obe­le­ži­će ovaj dan. Svo­jim ide­ja­ma uspe­šno će­te po­be­di­ti ko­n­ku­re­n­ci­ju. Slo­bod­ni Bli­za­n­ci da­nas mo­gu da se za­lju­be na pr­vi po­gled u jed­nu ša­r­man­t­nu Va­gu ili Vo­do­li­ju. Odli­č­no se ose­ća­te, pu­ni ste po­zi­ti­v­ne ene­r­gi­je.

Rak

Pr­vi ko­ra­ci u pri­vat­nom biz­ni­su pro­te­ći će u sa­vr­še­nom re­du. Usko­ro se oče­ku­je pro­ši­re­nje kru­ga po­slov­nih sa­ra­d­ni­ka. Po­vu­kli ste se u krug svo­je po­ro­di­ce, a to je va­žan izvor va­šeg na­da­h­nu­ća. Sto­ma­č­ni pro­ble­mi. Pro­me­ni­te na­čin is­hra­ne.

Lav

Aspe­k­ti vam mo­gu do­ne­ti uspe­šan po­slov­ni sa­sta­nak. Ko­na­č­no ima­te do­vo­lj­no fi­nan­si­j­skih sred­sta­va da ra­zvi­je­te da­lje po­slo­va­nje. La­vo­ve oče­ku­je ob­na­vlja­nje ra­ni­je za­po­če­te ve­ze sa oso­bom ko­ja im je mno­go zna­či­la. Vi­še se od­ma­ra­j­te.

Devica

Ne­ko od va­ših sa­ra­d­ni­ka mo­že na­sto­ja­ti da po­dri­je va­šu po­zi­ci­ju. Oče­ku­je­te ne­ke zaos­ta­le upla­te no­v­ca, ali će­te bi­ti u si­tua­ci­ji da ih sa­če­ka­te još ne­ko vre­me. De­vi­ce da­nas mo­gu da sre­t­nu pri­vla­č­nu oso­bu, ali i ek­scen­tri­č­nu oso­bu pre­ko pri­ja­te­lja. Mo­guć je po­če­tak ve­ze. Reu­ma.

Vaga

Do­mi­nan­t­na te­ma ovog da­na i da­lje je fi­nan­si­j­ska si­tua­ci­ja. Pru­ža vam se pri­li­ka da za­ra­đu­je­te kroz još je­dan po­sao. Ovaj pe­riod ka­da je Ve­ne­ra u va­šem zna­ku do­ne­će vam mno­go no­vih pri­li­ka da sre­t­ne­te svo­ju srod­nu du­šu. Bo­lo­vi u ko­le­ni­ma.

Škorpija

Po­bo­lj­šan kva­li­tet ko­mu­ni­ka­ci­je do­ne­će vam no­ve pe­r­spe­k­ti­ve da na­pre­du­je­te u ka­ri­je­ri. Slo­bod­ne Ško­r­pi­je da­nas mo­gu upo­zna­ti za­ni­mlji­vu oso­bu u zna­ku Ra­ka ili Ja­r­ca. Po­ja­ča­na ne­r­vo­za, ten­zi­ja, ko­je sa­mi se­bi stva­ra­te.

Strelac

Do­mi­nan­t­na te­ma sve vre­me su fi­nan­si­je. Po­se­ban uspeh oče­ku­je Stre­l­če­ve ko­ji se ba­ve tr­go­vi­nom. Ovaj dan mo­že vam do­ne­ti po­če­tak no­ve ve­ze sa oso­bom u zna­ku Bli­za­na­ca ili Va­ge. Za­dr­ža­va­nje vo­de u or­ga­ni­z­mu, pi­j­te od­go­va­ra­ju­će ča­je­ve ra­di izba­ci­va­nja te­č­nos­ti.

Jarac

Bu­di­te opre­zni da­nas jer se mo­gu po­ja­vi­ti neo­če­ki­va­ne pre­pre­ke. Ot­ka­zi­va­nje po­slov­nog sa­stan­ka mo­že po­re­me­ti­ti sve va­še pla­no­ve. Ja­r­če­vi ko­ji su u ve­zi mo­gu se na­ći u isku­še­nju da za­po­č­nu ta­j­nu ve­zu. Umor­ni ste i nei­spa­va­ni. Pa­da vam ko­n­cen­tra­ci­ja.

Vodolija

Dan će obe­le­ži­ti po­hva­le i priz­na­nja za po­ka­za­ne re­zu­l­ta­te. Po­ja­ča­na ne­r­vo­za mo­že do­pri­ne­ti to­me da rea­gu­je­te im­pu­l­si­v­no na ko­men­ta­re par­t­ne­ra. Po­tru­di­te se i po­ka­ži­te str­plje­nje. Vaš or­ga­ni­zam rea­gu­je na vre­me­n­ske pri­li­ke.

Ribe

Ovaj dan mo­gu obe­le­ži­ti nes­po­ra­zu­mi sa ko­le­ga­ma i po­slov­nim sa­ra­d­ni­ci­ma. Po­tru­di­te se da što pre­ciz­ni­je izne­se­te svo­je ide­je i po­slov­ne pla­no­ve. Pred va­ma je ro­man­ti­čan pe­riod i lju­bav­na avan­tu­ra sa jed­nom De­vi­com ili Ško­r­pi­jom na pu­to­va­nju.

Kurir